Over Reinders

Do not delete this link

Van vereniging & stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Details
Dit is de enige wetenschappelijke titel waarin de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting in hun samenhang worden behandeld. Alle belangrijke privaatrechtelijke aspecten komen daarbij geïntegreerd aan bod. De titel schetst een totaalbeeld: van de oprichting tot aan fusie en splitsing van deze rechtspersonen. Geschreven voor praktijk <(>&<)> onderwijs. Houdt u zich gedurende de werkdag bezig met de rechtspraktijk van verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen? Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij kijkt naar de privaatrechtelijke aspecten van deze rechtspersonen en behandelt deze zoveel mogelijk in hun onderlinge samenhang. De titel start met een rechtshistorische inleiding. Daarna belichten de auteurs achtereenvolgens: de wettelijke kenmerken van deze rechtspersonen, de oprichting, het interne recht, de organisatie en besluitvorming, het lidmaatschap, de algemene vergadering, het bestuur, de vertegenwoordiging, het toezicht op het bestuur, complexe verenigingen en stichtingen, de statutenwijzigingen, omzetting, fusie en splitsing en. de ontbinding van deze rechtspersonen Kortom: een complete uiteenzetting die van grote waarde is voor iedereen met raakvlakken met de genoemde rechtspersonen. Alles op systematische wijze gebundeld, inclusief referentie naar de meest recente literatuur, jurisprudentie, wetgeving en wetsvoorstellen. Zo is bijvoorbeeld de meest recente wijziging van het wetsvoorstel bestuur en rechtspersonen voor u opgenomen. De titel heeft weliswaar een wetenschappelijke invalshoek, maar is ook geschreven voor gebruik in de praktijk. De auteurs haken in op zowel problemen van de rechtspersonen individueel als gezamenlijk. Ook problemen in verband met andere rechtspersonen en het overige privaatrecht komen aan bod. Tot slot is vindt u waar relevant de invloed van internationale rechtsontwikkelingen # in het bijzonder de Europese # aangegeven.
Verschijningsdatum
8-8-2019
ISBN
9789013141528
Artikelnummer: 9789013141528