Over Reinders

Do not delete this link

Wat ik sizze woe...

Vries de Ype Jan - Paperback / softback - 75 pagina's
Details
Ype Jan de Vries (skriuwer)

Ik bin berne yn Snits yn 1930. Yn dy tiid wie it Frysk in boeretaal dus in Snitser prate dat net. Nei myn pensionering haw ik 10 jier volmacht west by de Wetterskippen 't Keningsdjip en Sevenwolden. Doe bin ik yn de kundekommen mei de Fryske taal. Om de kollegas better te ferstean haw ik by de Afûk 2 jierren de lessen Frysk folge. As redacteur by de Pluskrant yn Drachten en letter by "de Skeakel", it provinsjaale blêd fan de Kath. Bond van Ouderen haw ik tusken 2000 en 2014 eltse moanne in column skreaun oer ferskate ûnderwerpen. In diel derfan haw ik yn dit boek ferwurke
Verschijningsdatum
16-6-2014
ISBN
9789491164354
Artikelnummer: 9789491164354