Disclaimer

Disclaimer

De gegevens van deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging door Reinders worden gewijzigd. Bij het samenstellen en onderhouden van de Reinders site wordt uiterste zorgvuldigheid in acht genomen. Desalniettemin aanvaardt Reinders geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan de inhoud van deze website worden ontleend.

Alle rechten (waaronder octrooien, auteursrechten, merkrechten), met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Reinders, respectievelijk de rechthebbende. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave (foto's en logo's) van deze website mag worden vermenigvuldigd of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking worden gesteld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reinders.

Op de website van Reinders wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Reinders staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van genoemde informatie en wijst derhalve iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Reinders. Op deze website evenals op bovengenoemde voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


Aan het laden
Aan het laden